Algemene Voorwaarden

Artikel Identiteit

Artikel 1 Definities

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van iedere overeenkomst gesloten tussen Amaze Security en haar klanten.
 2. Derde(n): een of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen Amaze Security en een klant.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Amaze Security en een klant met betrekking tot vervaardigen en/of onderhouden en/of hosten van een website en het ontwikkelen van software.
 4. Klant: de afnemer van de diensten van Amaze Security. Klanten kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
 5. Schriftelijk: niet zijnde mondeling. Hieronder valt ook elektronisch verkeer.
 6. Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn afgesproken en aanvaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Amaze Security en haar klanten.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd zijn door Amaze Security. De afwijking heeft slechts gelding binnen de specifieke overeenkomst waarin de afwijking is opgenomen.
 3. Algemene voorwaarden van de klant van welke strekking dan ook worden door Amaze Security uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen. De overige bepalingen behouden hun rechtsgeldigheid.
 5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere handeling van toepassing op nieuwe, latere overeenkomsten tussen Amaze Security en de betreffende klant. Dit geldt niet indien de voorwaarden bij een latere overeenkomst uitdrukkelijk niet van toepassing worden verklaard.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Amaze Security zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is gecommuniceerd.
 2. Er komt pas een overeenkomst tot stand op het moment dat Amaze Security een schriftelijke aanvaarding ontvangt op een door haar gedane aanbod. Een overeenkomst kan ook ontstaan door de schriftelijke aanvaarding van Amaze Security op een door aan haar gericht aanbod.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn altijd exclusief BTW.
 2. Facturatie vindt in beginsel 50% voor aanvang en 50% na oplevering plaats, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
 3. De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is overeengekomen, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waarvoor de klant schriftelijke toestemming heeft verleend.
 4. Het uurtarief voor eventueel meerwerk zal altijd vóór uitvoering van het meerwerk met de klant worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd.
 5. Betaling aan Amaze Security dient plaats te vinden binnen 10 werkdagen na de factuurdatum.
 6. De factuur wordt in beginsel digitaal verstrekt. Indien de klant een papieren factuur wenst, dan kan de klant deze zelf opvragen bij Amaze Security. De betalingstermijn zoals vermeld op de digitale factuur is leidend en zal niet worden verlengd indien de klant een papieren factuur wenst.
 7. In verband met de digitale toezending van de factuur is de klant verplicht om een goed werkend e-mailadres aan Amaze Security te verstrekken.
 8. Indien Amaze Security de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal de klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, 2 % rente per maand verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. De open gevallen rente zal steeds bovenop het openstaande bedrag worden geteld waarover in de daarop volgende maand weer 2 % rente wordt geheven.
 9. Indien de klant nalatig blijft met het voldoen van de betaling, kan Amaze Security zonder verplicht te zijn tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die gemoeid zijn met een buitengerechtelijk of gerechtelijk traject komen voor rekening van de klant. Deze kosten komen in ieder geval neer op minimaal 15 % van het totale bedrag, met een minimum van E40,- te vermeerderen met BTW.
 10. Indien een betaling langer dan 30 dagen uitblijft, is Amaze Security gerechtigd om zonder nadere kennisgeving de gemaakte website of software op non-actief te zetten.

Artikel 5 Onderhoud

 1. Voor het onderhouden van de website biedt Amaze Security onderhoudscontracten aan.
 2. Dit onderhoud ziet toe op:
 3. het doorvoeren van software updates ofwel wanneer verouderde software werkzaamheden van de klant stremt, ofwel wanneer nadrukkelijk anders is afgesproken tussen Amaze Security en de klant;
 4. problemen die voortkomen uit het doorvoeren van updates worden gratis verholpen;
 5. het verhelpen van onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staan.
 6. Het onderhoud wordt gewoonlijk verricht vanuit de standplaats van Amaze Security zelf. Amaze Security kan op afstand met de klant meekijken in het systeem van de klant. De toestemming hiervoor wordt geacht te zijn gegeven door de klant bij het sluiten van de overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Indien de klant dit anders wenst dan zal hij dit voor de genoemde sluiting en aanvaarding schriftelijk bij Amaze Security dienen aan te geven.

Indien de klant wenst dat Amaze Security naar de klant toekomt, dan wordt dit gezien als meerwerk hetgeen apart gefactureerd zal worden. Dit zal vooraf met de klant besproken worden.

 1. Het updaten van een website thema valt niet onder onderhoud. Indien een klant dit wenst, dan betreft dit meerwerk en dienen hier schriftelijke afspraken over gemaakt te worden.
 2. Voor klanten die tegen betaling maandelijks beveiligd zijn tegen hacking, geldt in beginsel dat hacks binnen 48 uur na kennisgeving kosteloos worden hersteld.

Artikel 6 Verplichtingen klant

 1. De klant is verantwoordelijk voor een juist gebruik van de website. Hieronder valt ook een passende beveiliging van de gebruikte gegevens.
 2. Indien een onderhoudscontract is overeengekomen, dient de klant ervoor te zorgen dat Amaze Security te allen tijde toegang heeft tot de website. Het aanpassen van relevante inloggegevens dient dan ook te allen tijde met Amaze Security te worden gecommuniceerd.
 3. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de content die op de website geplaatst dient te worden en het aanleveren van alle overige informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 Verplichtingen Amaze Security/Uitvoering overeenkomst  

 1. Amaze Security draagt er zorg voor dat het vooraf afgesproken resultaat opgeleverd kan worden, tenzij een dergelijke oplevering niet mogelijk is in verband met omstandigheden die Amaze Security niet toe te rekenen zijn.
 2. Indien de klant de informatie zoals vermeld in artikel 6 lid 3 niet of niet tijdig verstrekt, kan Amaze Security na daartoe een tweetal verzoeken te hebben gedaan haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. Ook als de klant besluit de opdracht terug te trekken, kan Amaze Security haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. In alle drie de gevallen zal Amaze Security een factuur sturen voor de reeds gemaakte kosten + 30 % van het offertebedrag tot maximaal 100% van het offertebedrag.In geval van ontbinding is Amaze Security volledig van haar verplichtingen ontslagen. Eerder ontvangen bedragen hoeven door Amaze Security niet te worden terugbetaald.
 1. Ter uitvoering van elke overeenkomst staat Amaze Security er voor in een goed werkende website of goed werkende software op te leveren. Aan deze verplichting is geheel voldaan zodra de klant akkoord gaat met het resultaat en de site of de software definitief aan de klant is opgeleverd. Alle aanspraken over de uitvoering van de overeenkomst vervallen op dit moment, tenzij er een onderhoudscontract is afgesloten.
 2. Bij de oplevering kan Amaze Security in overleg met de klant een opleverback-up op de server plaatsen. De klant krijgt via een opslagdienst of andere beveiligde overdrachtsmethode toegang tot deze back-up. De server, en daarmee ook de back-up die op de server staat, wordt periodisch ververst. Deze periode wordt vooraf in overleg bepaald en schriftelijk vastgelegd. Dit betekent dat de dan geldende instellingen worden opgeslagen. Als gevolg hiervan kan Amaze Security maximaal een 1 periode oude back-up voor de klant terugzetten. Indien de klant behoefte heeft aan oudere back-ups dan zal de klant deze zelf dienen te maken dan wel dit in overleg door Amaze Security te laten doen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken zal dit vallen onder het onderhoudscontract of onder meerwerk.

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk

 1. Amaze Security maakt voor de aanvang van werkzaamheden een overzicht van de benodigde werkzaamheden en de daaraan verbonden kostprijs. De klant geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn akkoord. Pas na akkoord start Amaze Security met de werkzaamheden. Indien de klant gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhoudt, dan zal Amaze Security een meerprijs berekenen en deze aan de klant communiceren.
 2. Indien de wijzigingen zo ingrijpend zijn dat er feitelijk sprake is van een nieuw project, kan Amaze Security besluiten om een nieuwe overeenkomst te sluiten waarin de nieuwe afspraken zijn vastgelegd. De eerder gemaakte kosten worden dan bij de klant in rekening gebracht en het nieuwe project wordt opgestart.
 3. Indien er sprake is van meerwerk, dan zal Amaze Security dit te allen tijde eerst met de klant bespreken. De klant moet mondeling of schriftelijk akkoord geven, voordat Amaze Security start met de uitvoering van het meerwerk.

Artikel 9 Duur en beëindiging

 1. Het afnemen van een website bij Amaze Security betekent in beginsel dat de klant ook zijn hosting bij Amaze Security onderbrengt, tenzij nadrukkelijk vooraf anders afgesproken. Het hostingtermijn bedraagt minimaal een jaar en wordt stilzwijgend verlengd met steeds een jaar. Aan de hosting zijn aparte kosten verbonden welke na oplevering van de website ineens dienen te worden voldaan. Indien meerdere jaren hosting is afgenomen, kunnen partijen overeenkomen dat voor elk jaar apart een factuur wordt gestuurd.
 2. Indien de klant gedurende de looptijd van de hosting de voorkeur heeft om zijn hosting ergens anders dan bij Amaze Security wenst onder te brengen, dan is de klant daartoe gerechtigd na betaling van een administratieve vergoeding van € 75,-.
 3. Indien de klant aan het einde van de looptijd van de hosting naar een andere host of provider wil overstappen zal Amaze Security hieraan alle medewerking verlenen. Voor het klaarzetten van de verhuizing wordt eenmalig een administratieve vergoeding gerekend van € 25,-.
 4. Een onderhoudscontract wordt aangegaan voor een vooraf afgesproken periode en wordt stilzwijgend verlengd met steeds een maand. Indien voor meerdere jaren een onderhoudscontract is afgenomen, kunnen partijen overeenkomen dat voor elk jaar een aparte factuur wordt opgesteld.
 5. Opzegging van de hosting dan wel het onderhoudscontract dient schriftelijk drie maanden voor het einde van de looptijd te gebeuren.

Artikel 10 Levering en levertijd

 1. De klant krijgt drie feedbackrondes om zijn op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders is overeengekomen.
 2. In de feedbackrondes zal het gaan om kleine aanpassingen. Indien de wijzigingen zodanig zijn dat zij ingaan tegen de eerder gemaakte afspraken, zal Amaze Security besluiten om meerwerk in rekening te brengen of om een nieuwe overeenkomst te sluiten.
 3. Amaze Security geeft de klant steeds schriftelijk of mondeling een termijn waarbinnen de feedback geleverd moet worden.
 4. De uiteindelijke datum van oplevering zal steeds in overleg met de klant worden bepaald.
 5. Indien de klant ,ondanks een aantal verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert en Amaze Security ten gevolge hiervan de website niet kan afronden, kan Amaze Security ermee volstaan om op de afgesproken datum van oplevering een niet afgerond product aan de klant over te dragen. Amaze Security voldoet dan op deze wijze alsnog aan de contractuele verplichtingen jegens de klant. Onder niet tijdig wordt in ieder geval verstaan het niet binnen twee maanden aanleveren van de gevraagde gegevens.
 6. Bij de definitieve oplevering van de website ontvangt de klant:
 7. toegangsgegevens tot een opslagdienst voor de opleverback-up van zijn website
 8. indien nodig en vooraf afgesproken, een standaard handleiding hoe zelf aanpassingen te kunnen doen op de website
 9. een document met alle inloggegevens

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Zolang de website in aanbouw is en nog niet definitief is opgeleverd, ligt het auteursrecht van de website volledig bij Amaze Security. De klant krijgt in dit stadium enkel een tijdelijk toegangsrecht waarmee de klant de vorderingen kan bekijken.
 2. Zodra de website door de klant is geaccepteerd en de website definitief is opgeleverd, wordt de website en het daarop rustende auteursrecht aan hem overgedragen. Het staat de klant daarmee geheel vrij om teksten en afbeeldingen eigenstandig aan te passen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien er een onderhoudscontract is afgesloten, gebruikt Amaze Security te allen tijde actuele software. Amaze Security is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt doordat de klant vasthoudt aan het gebruik van verouderde software. Indien de klant twijfels heeft over de actualiteit van de door haar gebruikte software, dan dient zij Amaze Security hiervan op de hoogte te stellen.
 2. De uiteindelijke oplevering bestaat uit een goed werkende website, voorzien van de software updates van dat moment. Vanaf het moment van de oplevering gaat een eventueel afgesloten onderhoudscontract van start. Schade die zich voordoet na de oplevering, maar voordat er een onderhoudscontract van kracht is, komen geheel voor rekening van de klant.
 3. Amaze Security is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hacking.
 4. Amaze Security is niet aansprakelijk voor schade aan de website doordat de klant de hosting elders heeft ondergebracht.
 5. Amaze Security is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden waarmee zij samenwerkt, dan wel afhankelijk van is, en waarop zij geen invloed kon uitoefenen.

Artikel 13 Overmacht

 1. Amaze Security kan niet gehouden worden tot nakoming van een van de door haar opgenomen verplichtingen indien dit verhinderd of bemoeilijkt is als gevolg van omstandigheden die niet aan haar opzet of schuld te wijten zijn.
 2. Onder lid 1 vallen ook de situaties waarin er sprake is van niet-verwijtbare gedragingen van derden die door Amaze Security zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. In geval van onmacht aan de zijde van Amaze Security worden de door haar opgenomen verplichtingen opgeschort. Indien deze situatie van overmacht langer dan 60 dagen duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Gedeeltelijke prestaties worden dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 14 Privacy

 1. Indien bepaalde gegevens van de klant nodig zijn voor de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting, dan zal Amaze Security deze gegevens daarvoor gebruiken. Het gebruik van overige persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden nadat de klant hier schriftelijke toestemming voor heeft verleend.
 2. Alle door de klant aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. De verstrekte zakelijke gegevens worden slechts gebruikt voor zover deze voor de website of software nodig zijn.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomst tussen Amaze Security en de klant wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen die tussen Amaze Security en de klant ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.
Digitale oplossing nodig?

Snel, overzichtelijk en transparant

Contacteer ons Contacteer ons